x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP2 Tietokäytännöt 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tietokäytäntöjen keskeisiin piirteisiin. Tiedonhankinta on keskeinen tietokäytäntö, joka käsittää tiedonlähteiden tunnistamisen, valinnan ja hakeutumisen tiedonlähteille. Tiedonjakaminen viittaa yksilöllä tai ryhmillä olevan tiedon välittämiseen muiden käyttöön. Henkilökohtainen tiedonhallinta kuvaa tapoja, joilla yksilöt ja ryhmät organisoivat tiedonlähteitä niiden tulevaa käyttöä varten. Tiedonhaku on tietokäytäntö, joka kattaa ennen muuta digitaalisten dokumenttien tallennuksen ja haun. Opintojaksolla tutustutaan tiedonhaun ympäristöihin, tutkimusalueisiin ja ajankohtaisiin ongelmiin sekä käydään läpi tiedonhakukoneiden toimintaperiaatteet; tutustutaan yleisellä tasolla tiedon kuvailun periaatteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeiset tekijät ja kontekstit
- osaa kuvata tiedon tallennus- ja hakuprosesseja sekä niiden keskeisiä osatekijöitä
- tuntee tiedonhaun keskeiset alueet ja toimintaperiaatteen
- on perehtynyt tiedonhakinnan ja tiedonhaun peruskäsitteisiin

Sisältö

Tiedonhankintatutkimuksen kehittyminen; Tiedonhankinnan malleja; Opiskelijan tiedonhankintakäytännöt; Ammatillisen tiedon hankinta; Tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta: Arkielämän tiedontarpeet ja tiedonhankinta; Tiedonhaku tiedonhankinnan osana; Tiedonhaun alueet, tutkimuskohteet ja haasteet; Tiedonhakukoneiden toimintaperiaatteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
verkkokurssi  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö