x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten asenteisiin, motivaatioon sekä vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin työpaikoilla.

Sisältö

Työmotivaatio ja motivointi, työhön liittyvät asenteet, tiimit ja ryhmät organisaatioissa, organisaation oppiminen ja organisaatiokulttuuri, johtajuuden keskeiset teoriat ja näkökulmat, valtakysymykset organisaatioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus & oppimistehtävä  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimistehtävä

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Itsenäinen oppimistehtävä  Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimistehtävä

Lisätietoja 

Itsenäinen suoritusvaihtoehto voidaan suorittaa periodeilla III-IV.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.
 2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi
Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu