x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA16 Televisiojournalismi 3 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori (televisiojournalismi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVA16 Televisiojournalismi 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisioilmaisuun. Hän osaa tehdä henkilöinsertin sekä reportaasin televisioon, ja hänellä on perustiedot tv-insertin ja verkkovideon toimittamisesta, kuvaamisesta, äänittämisestä, valaisusta ja editoinnista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan audiovisuaalisen ilmaisun ja journalistisen televisioilmaisun perusteita sekä televisioinserttien tekemistä ja dramaturgiaa. Kurssilla tehdään tuotantoryhmissä tv-inserttejä ja toteutetaan teemallisia kokonaisuuksia yhdessä lehti- ja verkko- sekä radiojournalismin kurssien kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t

Luennot, harjoitukset ja palaute 42 h sekä itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työn journalistinen laatu, aktiivinen osallistuminen toimituksen työskentelyyn ja kehittyminen opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus

  1. Pirilä & Kivi: Otos. Leikkaus. Teos. Elävä kuva – elävä ääni. Kolmiosainen kirjasarja. Like, 2005, 2008, 2011.
    TAI
  2. Cushion: Television Journalism. Sage, 2011.

Muu kirjallisuus osoitetaan kurssin aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö