x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: palvelujen johtaminen

Yleiskuvaus

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan julkisten palvelujen johtamisesta, järjestämisen periaatteista ja käytännöistä. Päähuomio kohdistetaan palvelujen johtamisen yleisperiaatteisiin, palvelujen järjestämistapoihin, palvelujen kehittämiseen sekä uusiin kulutus-, tuotanto- ja jakeluympäristöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneet ymmärtävät julkisten palvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset palvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Jakson suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja ?alustat.

Sisältö

Palvelusektorin ja julkisten palvelujen merkitys yhteiskunnassa. Julkisen palvelun erityispiirteet. Teoreettiset lähestymistavat palvelujen johtamiseen. Julkiset organisaatiot palvelujen järjestäjinä ja tuottajina. Perinteiset ja uudet palvelutuotantojärjestelmät. Asiakkuuden hallinta ja sitä tukevat järjestelmät. Teknologia palvelutuotannon apuna. Palveluinnovaatiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi

Luentotentti ja luentoihin liittyvät tehtävät sekä kirjallisuustentti. Luentoihin liittyvät tehtävät palautetaan moodleen. Kirjallisuus tentitään sähköisenä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu