x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOH4B Syventävä projekti 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopintoihin kuuluvat harjoittelujaksot sekä kandidaattitutkinnon opinnäyte oltava suoritettuina.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tutkivan ja projektimuotoisen työotteen mahdollisuudet ja rajoitteet
- osaa suunnitella ja toteuttaa projektimuotoisen pedagogisen koulutus- tai kehittämishankkeen
- osaa sovittaa oman toimintansa ja tavoitteensa vaihteleviin kasvatus- ja koulutusyhteisöihin sekä osaa reagoida tilanteiden vaatimalla tavalla
- tunnistaa ja arvioi pedagogisten haasteiden moni-ilmeisyyttä sekä etsii niihin mielekkäitä ja kasvatusyhteisöjen toimintaa uudistavia ratkaisuja

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti (tai parityönä) koulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojektin valitsemassaan, pedagogisesti mielekkäässä kasvatusyhteisössä. Tutkimusperustainen projekti noudattelee aihepiiriltään ja toteutustavaltaan opiskelijan kiinnostuksen kohteita (opintopolku) ja kytkeytyy ihannetapauksessa maisteriopintojen opinnäytteeseen. Projekti on mahdollista toteuttaa myös harjoittelukoulussa, jossain muussa koulussa tai oppilaitoksessa, pedagogisessa yhteisössä tai laitoksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 82 t 0 t
Seminaari 7 t 0 t
Harjoitukset 46 t 0 t

Harjoitukset = käytännön kehittämistyö/opetusharjoittelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn
- teoriaa ja käytäntöä yhdistävän projektin toteuttamissuunnitelman laatiminen
- itsenäinen projektin toteuttaminen
- toteutetun projektin visualisointi ja esittely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö