x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Pentti Hietala.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan (5 op) opiskelija:
- tuntee tekoälyn keskeiset osa-alueet ja ymmärtää osa-alueilla käytettäviä ohjelmointimenetelmiä
- osaa laatia pienimuotoisia tekoälyohjelmia PROLOG-ohjelmointikielellä ja osaa muokata sekä täydentää tekoälyn eri osa-alueilla toimivia tekoälyohjelmia
- osaa vertailla eri ratkaisujen toimivuutta

Opintojakson suoritettuaan (10 op) opiskelija:
- osaa em. 5 op osaamistavoitteet ja niiden lisäksi allamainitut
- osaa itsenäisesti laatia tieteelliseen lähdemateriaaliin perustuvan pienimuotoisen tutkielman ja suhteuttaa sen tekoälyn keskeisiiin osa-alueisiin
- osaa suunnitella ja laatia PROLOG-kielellä tekoälyongelman ratkaisevan ohjelman tai täydentää olemassaolevaa PROLOG-ohjelmaa
- tunnistaa oman toteutuksensa ja esseetyönsä vahvuudet ja heikkoudet

Sisältö

Tekoälyn määritelmiä, sovelluksia ja ohjelmointimenetelmiä. PROLOG-ohjelmointimenetelmien luokittelua. Em. menetelmien soveltamista keskeisillä tekoälyn osa-alueilla, joita ovat mm. ongelmanratkaisu, heuristinen haku, toiminnan suunnittelu, tietämyksen esittäminen, asiantuntijajärjestelmät, luonnollisen kielen käsittely, koneoppiminen ja epästandardit logiikat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Lisäksi harjoitustyöohjausta. Suositeltu suoritusajankohta 4. vuoden syksy. Opintojaksoa ei luennoida joka vuosi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Viikkoharjoitukset, essee ja harjoitustyö(t)   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tietty määrä viikkoharjoituksista (5 op). Jos edellisen lisäksi pienimuotoinen essee-tutkielma ja ohjelmointiharjoitustyö (10 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentorunko.
2. Oheislukemistona:

  • Bratko, I., PROLOG Programming for Artificial Intelligence. Addison-Wesley 2000.
  • Poole, D., Mackworth, A., Goebel,R., Computational Intelligence: a logical approach. Oxford University Press 1998.
  • Sterling, L. & Shapiro, E., The Art of Prolog - Advanced Programming Techniques. The MIT Press 1994.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö