x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE6.2 Teknologiakasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
7 op.

Yleiskuvaus

Sisältää opintojaksot Käsityökasvatuksen pedagogiikka ja työsuojelu 2op ja Teknologian sovellukset 3op

Osaamistavoitteet

Käsityökasvatuksen pedagogiikka ja työsuojelu 2op
Opiskelija
- muodostaa käsityksen teknologiakasvatuksen teoreettis-didaktisista lähtökohdista ja niiden soveltamisesta perusopetuksessa.
- hankkii pedagogiset valmiudet suunnitella ajanmukaisia ja työturvallisia teknologiakasvatuksen opiskeluympäristöjä.
- kykenee arvottamaan teknologian eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä työelämässä sekä yhteiskunnassa.

Teknologian sovellukset 3op
Opiskelija
- syventää osaamistaan sähköteknologian ja elektroniikan opetuksen perusteissa,
- hankkii pedagogiset valmiudet ainealueen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin perusopetuksen 1-6 luokilla.

Sisältö

Käsityökasvatuksen pedagogiikka ja työsuojelu 2op
Harjaannutaan perusopetuksen teknologiakasvatuksen oppimistehtävien suunnitteluun, käytännön toteutukseen sekä arviointiin. Opittavia sisältöjä tarkastellaan eri oppiaineiden ilmiölähtöisyyden näkökulmasta. Kehitetään opiskelijoiden ainedidaktista ymmärrystä sekä pedagogista valmiutta soveltaa matemaattis-luonnontieteellistä oppiainesta. Pohditaan teknologian kehittymistä ja sen sukupuolittuneita käytänteitä koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Teknologian sovellukset 3op
Perehdytään sähköopin ja elektroniikan opiskeluympäristöihin perusopetuksessa.
Opitaan sähköopin ja elektroniikan peruskäsitteet, suureet ja niiden mittaaminen.
Kehitetään osaamista tuotesuunnittelussa nykyajan teknologiasovelluksia hyödyntäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Käsityökasvatuksen pedagogiikka ja työsuojelu (2op) luentoja 3 t ja pienryhmäopetus 16 t ja itsenäinen työskentely 35 t ja Teknologian sovellukset (3op) luentoja 5 t, pienryhmäopetus 24 t ja itsenäinen työskentely 52 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käsityökasvatuksen pedagogiikka ja työsuojelu  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Teknologia  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Molemmilla jaksoilla tentti ja harjoitustyöt

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustöiden ja kirjallisen tentin perusteella

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Käsityökasvatuksen pedagogiikka ja työsuojelu 2op

Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:15. Opetushallitus. (soveltuvin osin)

Tapaninen, R. (toim.) 2002. Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas. Tekninen työ  ja tekstiilityö. Opetushallitus. Sivut 10-50.

Parikka, M. & Rasinen, A. 2009. Teknologiakasvatus tutkimuskohteena. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 87.

Parikka, M., Rasinen, A. & Kantola, J. 2000. Kohti teknologiakasvatuksen teoriaa. Teknologiakasvatuskokeilu 1992-2000. Raportti 3. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 69.

Ajankohtaisia aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Muu materiaali sopimuksen mukaan.

Teknologian sovellukset 3op

Jonsson, B. & Lindell, B. 1998. Elektroniikka 2000. Oppikirja. Peruskurssi. IS-Print. Sivut 1-92.

Lavonen, J., Lindh., M., Autio, O. & Antila, T. 1998. Elektroniikka omaksi. Aine ja energia. WSOY. Sivut 62-105.

Lehmusvuori, T. & Mahboul, N. E. 2007. Voltti 1. Teoreettinen sähkötekniikka. Edita Prima Oy. Sivut 1-72.

Muu materiaali sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö