x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE6.1 Tekninen työ 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee käsityökasvatuksen puu-, metalli- ja muoviteknologian opetuksen perusteet työturvallisuussisältöineen,
- omaa pedagogiset valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen luokille 1-6 soveltuvia aihepiirejä,
- kykenee kehittämään ainealueen teknisen työn opetusta monipuolisesti teknologiakasvatuksen näkökulmasta.

Sisältö

Tunnistetaan yleisimpiä käsityössä käytettäviä materiaaleja ja niiden ominaisuuksia sekä käyttökohteita.
Perehdytään käsityövälineiden ja työstökoneiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin, sekä niiden turvalliseen käyttötaitoon. Syvennetään osaamista eri materiaalien muovaavassa ja lastuavassa käytössä. Harjaannutaan materiaalien yleisimpien liitostekniikoiden valmistamiseen ja pintakäsittelymenetelmien käyttöön. Hankitaan valmiudet huoltaa perusopetuksessa käytettäviä työstökoneita ja käsityövälineitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Luennot integroitu harjoituksiin. Opintojaksolla läsnäolovelvollisuus. Kirjallinen tentti sovelletaan käytäntöön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustöiden, raporttien ja kirjallisuuden tentin perusteella

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:15. Opetushallitus. (soveltuvin osin)

Corbett, S. 2004. Suuri puutyökirja. Käytännön käsikirja kotinikkareille. Materiaalit. Työvälineet. Tekniikat. WSOY. Sivut 10-29, 37-65, 87-135, 141-151.

Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:15. Opetushallitus (soveltuvin osin)

Piesala, P. 2011. Puun monet mahdollisuudet. Erweko. Suomen Metsäyhdistys ry. Verkossa osoitteessa:http://www.smy.fi>kouluyhteistyö>aineistot

Johnsson, R., Aarti, E., Lassila, J. & Toukomies, T. (toim.) 2005-2006. Tekniset käden taidot 1-2. WSOY. (soveltuvin osin)

Keinänen, T. & Kärkkäinen, P. 2010. Konetekniikan perusteet. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin)

Lepola, P. & Makkonen, M. 2000. Materiaalit ja niiden käyttö. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin)

Muu materiaali sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö