x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTY1 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Tilastotieteen lehtori.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu seuraavista osajaksoista:
TILTY1A Tilastotieteen perusteet 3 op
Basics of Statistics
TILTY1B SPSS:n perusteet 2 op
Basics of SPSS

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee tilastotieteen peruskäsitteet, ymmärtää tilastoinnin ja otantatutkimuksen eron sekä osaa SPSS-tilasto-ohjelmiston peruskäytön.
Opiskelija omaksuu tilastollisen ajattelun peruslogiikan ja käsittää sen merkityksen empiirisessä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakso tarjoaa välttämättömän pohjan kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimiselle ja antaa valmiudet soveltaa tilastotieteen perusmenetelmiä. Opintojakso toimii johdantokurssina laitosten omalle kvantitatiivisten menetelmien opetukselle.

Sisältö

Käsiteltävä asiakokonaisuus:
-tilastoyksikkö, muuttuja, havaintomatriisi
-multiresponse-muuttujat
-muuttujan mitta-asteikot
-aineiston tallentaminen ja tallennusvirheiden korjaaminen
-sisällön dokumentointi ja puuttuvien tietojen määrittäminen
-muuttujamuunnokset
-yksi- ja useampiulotteiset jakaumat
-keski-, hajonta- ja riippuvuusluvut
-tulosten graafinen esittäminen
-tilastollinen hypoteesien testaus
-otoskoon määrääminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Pienryhmäopetus 14 t 0 t

Lisäksi SPSS-harjoitustyön teon ohjausta seuraavalla periodilla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset:
a) luennot, pienryhmäopetus, välitentit ja harjoitustyö, tai
b) kirjallinen kuulustelu (ks. kirjallisuus) tilastotieteen yleisenä tenttipäivänä ja harjoitustyö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Oman pääaineen suosituksen mukaan 2. tai 4. periodilla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Heikkilä, T., Tilastollinen tutkimus, luvut 1-11, 5. uudistettu painos. Edita 2004.
    tai
  2. Manninen, P., Johdatus tilastolliseen data-analyysiin. Tampereen yliopisto 2004. (tilasto-osuus)
  3. Paaso, E., SPSS-peruskurssin moniste.Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD 2004. (harjoitustyö)
  4. Kuusela, V., Tilastografiikan perusteet. Edita 2000. (oheislukemisto)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen laitos
Yhteiset opinnot (Informaatiotutkimus)
Oikeustieteiden laitos
Metodiopinnot (Vakuutustiede)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhdyskuntatieteiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Johtamistieteiden laitos
Oikeustieteiden laitos
Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
Puheopin laitos
Metodiopinnot II (Puheoppi)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Yhteiset opinnot (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos