x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKESVAL4 Johdatus espanjalaiseen kulttuuriin 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Hyvä espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, kielitaito vähintään taitotasolla B1.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjan historiaa, kirjallisuutta, taidetta ja perinteitä
- tuntee nykypäivän espanjalaista elämää ja monikulttuurista yhteiskuntaa
- on tutustunut Espanjan ja sille kulttuurisesti läheisten maiden välisiin suhteisiin

Sisältö

Luentoja Espanjan kulttuurista, historiasta, taiteista, nykypäivän elämästä ja kulttuurista. Elokuvat, asiaohjelmat ja muut av-aineistot muodostavat tärkeän osan kurssista. Opiskelijat voivat myös ehdottaa omia aiheitaan kurssisisällöiksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t. Keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vaaditut itsenäiset tehtävät tai ryhmätyöt. Kirjallinen koe kurssin lopussa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numerolla 1-5. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kirjallinen koe kurssin lopussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Espanjan kieli (Espanjan kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus