x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
• soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
• argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
• antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
• arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
• laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
• soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija
• perehtyy kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja kirjoittaa harjoitustekstinä tieteellisen esseen
• antaa ja vastaanottaa palautetta ja muokkaa tekstiään palautteen pohjalta
• analysoi tieteellisen ja yleistajuisen tekstin eroja ja kirjoittaa yleistajuisen tieteellisen tekstin
• kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja tekee kielenhuollon testin
• arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 81 t, josta enintään 28 t pienryhmäopetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustekstit, kielenhuollon testi ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (mm. palautteen antaminen). Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan kurssin suoritusohjeessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa oleva materiaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

  • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. (2014) Tutki ja kirjoita. 19. painos. Helsinki: Tammi. 
  • Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) (2010) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Kakkuri-Knuuttila, M-L. (2013) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. 9. painos. Helsinki: Gaudeamus.
  • Kniivilä, S. & Lindblom, S. & Mäntynen, A. (2012) Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 1.–2. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
  • Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. 2. painos. Vastapaino: Tampere.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus