x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUTEK2 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2 op

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista ja taiteellista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista monipuolisten harjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellis-taiteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija

- tekee vuorovaikutusosaamista kehittäviä esiintymis-, pari- ja ryhmäharjoituksia
- harjoittelee kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista
- soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden havainnointiin ja analysointiin
- tarkastelee vuorovaikutusosaamista osana akateemista asiantuntijuutta

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen työskentely 28 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa sekä oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus