x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUVAL3 Tiimi toimii - puheviestinnän syventävä kurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Tutkintoon kuuluva puheviestinnän perusteet -kurssi tai sitä vastaava kurssi suoritettuna tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen analysoiminen ja kehittäminen työelämän konteksteissa. Kurssi koostuu projektista, joka tehdään pienryhmissä. Kurssin tavoitteena on lisätä tietämystä työelämän vuorovaikutustilanteista ja harjoitella työelämässä tarvittavia puheviestintätaitoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen ja toimivien vuorovaikutussuhteiden merkityksen työelämässä
- tuntee ja osaa käyttää erilaisia tapoja, joilla suunnitella ja organisoida ryhmän toimintaa ja vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla
- osaa analysoida ja kehittää omaa ja ryhmän vuorovaikutusosaamista

Sisältö

Pienryhmät valitsevat projektityölleen aiheen, joka liittyy vuorovaikutusosaamisen ja työelämän teemoihin. Projekteihin kuuluvat yhteydenotot työelämän toimijoihin. Projektityöskentelyn tukemiseksi/avuksi kurssilla tehdään esimerkiksi dialogi-, fasilitointi, ryhmä-, neuvottelu- ja esiintymisharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Kurssin laajuus on 2 op = 26 kontaktituntia ja 28 tuntia itsenäistä työskentelyä yksin ja pienryhmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa sekä oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus