x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUVAL1 Tekstiklinikka tutkielman kirjoittajille 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Tieteellisen kirjoittamisen tai kirjoitusviestinnän kurssi tai vastaavat opinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KKSUVAL1 Tekstiklinikka 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan joko kandidaatintutkielman tai pro gradu -tutkielman kirjoittamisen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
- mieltää tutkielmanteon kirjoittamisprosessiksi
- soveltaa oman alan tieteellisen kirjoittamisen konventioita tutkielmassaan
- käsitellä oman tutkimusaiheensa kannalta olennaista eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja käyttää sitä omassa tekstissään
- hyödyntää saamaansa ohjausta ja muokata tutkielmatekstiään saamansa palautteen mukaisesti
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija
- työstää tutkielmatekstiään
- antaa ja vastaanottaa palautetta sekä muokkaa tekstiään palautteen avulla
- kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja
- kirjoittaa kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jossa hän arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 54 t, josta enintään 27 t pienryhmäopetusta. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssi sisältää pienryhmätyöskentelyä ja kirjallisia harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta ja palautetta tutkielmatekstistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan oman tutkielmatekstin edistyminen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (mm. palautteen antaminen). Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan kurssin suoritusohjeessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

 • Hakala, J. T., Uusi graduopas (2009) Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. 2. painos.  Helsinki: Gaudeamus.
 • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. 19. painos. Helsinki: Tammi. 
 • Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) (2010) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kakkuri-Knuuttila, M-L. (2013) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. 9. painos. Helsinki: Gaudeamus.
 • Kniivilä, S. & Lindblom, S. & Mäntynen, A. (2012) Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 1.–2. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Mäntylä, K. & Toomar, J. & Reukauf, M. 2013 Graka kaulassa. Gradun ja kandin tekijän selvitytymisopas. Helsinki: Finn Lectura.
 • Ronkainen, S. & Pehkonen, L. & Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. (2011) Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.
 • Svinhufvud, K. (2009) Gradutakuu. Helsinki: Tammi.
 • Svinhufvud, K., Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (2009). Helsinki: Sanoma Pro.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus