x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee etnometodologiaan, sosiaaliseen konstruktionismiin ja diskursiivisiin lähestymistapoihin nojaavat institutionaalisen vuorovaikutuksen ja asiakasdokumenttien tutkimusperinteet. Hän ymmärtää kielen käytön merkityksen ammatillisen auttamistyön tutkimisessa ja reflektoinnissa. Hän osaa kehitellä tutkimusperinteisiin nojaavia tutkimusasetelmia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa perinteitä ja niiden erityisiä näkökulmia erilaisten auttamistyön organisaatioiden ja tilanteiden tutkimiseen. Hänellä on auttamistyön keskustelujen ja tekstien analysoinnin perustaidot.

Sisältö

Auttamistyön keskustelujen ja tekstien tutkimisen erilaisiin suuntauksiin perehtyminen. Joihinkin auttamistyön vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimisen erityisiin näkökulmiin, kuten institutionaalisuuden, identiteettien, kategorioiden, ongelmien, narratiivien ja selontekojen rakentumisen analysointiin perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino. TAI Ruusuvuori, Johanna et al. 2001. Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisiä tutkimuksia. Helsinki: SKS. JA Heritage, John & Clayman, Steven (Eds.) 201.0 Talk in action. Interactions, identities, and institutions. Wiley-Blackwell, Malden (US). s. 7-50.

2. Hall, Christopher et al. 2014 Analysing Social Work Communication. Discourse in Practice. London: Routledge. TAI Peräkylä, Anssi et al. 2008. Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

Sekä seuraavat artikkelit:

Ryhmä 1: Ammatillisen vuorovaikutuksen analyysit

3. Antaki, Charles 2013. Two conversational practices for encouraging adults with intellectual disabilities to reflect on their activities. Journal of Intellectual Disability Research 57(6):580-8.

4. Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna 2012.  Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89: 38–43.

5. Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija et al. 2014. Mutta minä rompotan menemään. Dementoituvan ihmisen kielellistetty identiteetti. Puhe ja kieli 34:2, 55-79.

JA

Ryhmä 2: Institutionaalisten tekstien analyysit

6. Taylor, Carolyn 2008. Trafficking in Facts. Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work 7(1) 25-42.

7. Mäkitalo, Åsa 2005. The Record as a Formative Tool. A Study of Immanent Pedagogy in the Practice of Vocational Guidance. Qualitative Social Work 4(4), 431-449.

8. Günther, Kirsi et al. 2015. From plan meetings to care plans: Genre chains and the intertextual relations of text and talk. Discourse & Communication, 65-79, doi: 10.1177/1750481314555265.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino. TAI Ruusuvuori, Johanna et al. 2001. Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisiä tutkimuksia. Helsinki: SKS. JA Heritage, John & Clayman, Steven (Eds.) 2010. Talk in action. Interactions, identities, and institutions. Wiley-Blackwell, Malden (US). s. 7-50.

2. Hall, Christopher et al. 2014 Analysing Social Work Communication. Discourse in Practice. London: Routledge. TAI Peräkylä, Anssi et al. 2008. Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

Sekä seuraavat artikkelit:

Ryhmä 1: Ammatillisen vuorovaikutuksen analyysit

3. Antaki, Charles 2013. Two conversational practices for encouraging adults with intellectual disabilities to reflect on their activities. Journal of Intellectual Disability Research 57(6):580-8.

4. Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna 2012.  Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89: 38–43.

5. Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija et al. 2014. Mutta minä rompotan menemään. Dementoituvan ihmisen kielellistetty identiteetti. Puhe ja kieli 34:2, 55-79.

JA

Ryhmä 2: Institutionaalisten tekstien analyysit

6. Taylor, Carolyn 2008. Trafficking in Facts. Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work 7(1) 25-42.

7. Mäkitalo, Åsa 2005. The Record as a Formative Tool. A Study of Immanent Pedagogy in the Practice of Vocational Guidance. Qualitative Social Work 4(4), 431-449.

8. Günther, Kirsi et al. 2015. From plan meetings to care plans: Genre chains and the intertextual relations of text and talk. Discourse & Communication, 65-79, doi: 10.1177/1750481314555265.

Lisätietoja 

Tarkista jakson vastuuopettaja lukuvuosittain opetusohjelman alusta löytyvästä opintojaksojen vastuuopettajalistasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino. TAI Ruusuvuori, Johanna et al. 2001. Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisiä tutkimuksia. Helsinki: SKS. JA Heritage, John & Clayman, Steven (Eds.) 2010. Talk in action. Interactions, identities, and institutions. Wiley-Blackwell, Malden (US). s. 7-50.

2. Hall, Christopher et al. 2014 Analysing Social Work Communication. Discourse in Practice. London: Routledge. TAI Peräkylä, Anssi et al. 2008. Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

Sekä seuraavat artikkelit:

Ryhmä 1: Ammatillisen vuorovaikutuksen analyysit

3. Antaki, Charles 2013. Two conversational practices for encouraging adults with intellectual disabilities to reflect on their activities. Journal of Intellectual Disability Research 57(6):580-8.

4. Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna 2012.  Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89: 38–43.

5. Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija et al. 2014. Mutta minä rompotan menemään. Dementoituvan ihmisen kielellistetty identiteetti. Puhe ja kieli 34:2, 55-79.

JA

Ryhmä 2: Institutionaalisten tekstien analyysit

6. Taylor, Carolyn 2008. Trafficking in Facts. Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work 7(1) 25-42.

7. Mäkitalo, Åsa 2005. The Record as a Formative Tool. A Study of Immanent Pedagogy in the Practice of Vocational Guidance. Qualitative Social Work 4(4), 431-449.

8. Günther, Kirsi et al. 2015. From plan meetings to care plans: Genre chains and the intertextual relations of text and talk. Discourse & Communication, 65-79, doi: 10.1177/1750481314555265.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö