x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään samanaikaisesti Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen äänne- ja tavurakenteen foneemi- ja grafeemitasolla, sana- ja morfeemityypit, taivutuskategoriat sekä harjaantuu tekemään morfeemianalyysia. Hän osaa luokitella sanat taivutustyyppien mukaan, tuntee tärkeimmät morfofonologiset vaihtelut sekä johtamisen tapoja ja johdostyyppejä. Opiskelijalla on myös käsitys morfologian kuvausmalleista. Kurssilla opitun välineistön avulla hän osaa lisäksi analysoida paitsi yleiskielen normien mukaista myös niistä poikkeavaa kielenkäyttöä, esimerkiksi lapsen tai oppijan kieltä.

Sisältö

Suomen äänne- ja muoto-opin perusteet. Opintojakso suoritetaan suomen opintojen aluksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö