x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA1A Sosiaalioikeus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pääosa perusopinnoista tulee olla suoritettuna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
STYA1A Sosiaalioikeus 5 op

Yleiskuvaus

STYA1A Sosiaalioikeus 5 op antaa opiskelijalle keskeiset välineet hankkia, omaksua ja soveltaa sosiaalioikeudellista säännöstöä sosiaalityön kontekstissa. Sosiaalioikeus-jakso koostuu opintojaksoista STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op ja STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet sosiaalityön ammatillisen käytännön ja tutkimuksen kannalta. Hän osaa jäsentää sosiaalioikeuden keskeisimmän alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja käytön lainmukaisen ja laadukkaan sosiaalityön näkökulmasta. Opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen.

STYA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä. Hän ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee kunnallisen sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

STYA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja ymmärtää sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään ja ohjataan erityisesti kunnallisen sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa Sosiaalioikeus I -osion aineellista lainsäädäntöä konkreettisten lainsoveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Sisältö

STYA1A1 Sosiaalioikeus I: Sisältää johdatuksen oikeusjärjestykseen, oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi sisältöön kuuluu sosiaalityön kannalta olennainen osa perheoikeutta. Oikeustapausharjoitukset sisältävät perehtymisen säädösmateriaaliin ja erilaisten oikeuslähteiden käyttöön sosiaalilainsäädännön soveltamistilanteissa.

STYA1A2 Sosiaalioikeus II: Sisältää sosiaalihuolto-oikeutta, hallinto-oikeutta sekä asiakkaan aseman ja oikeusturvan oikeudellista tarkastelua sosiaalityön kentässä. Kyse on erityisesti sosiaaliviranomaisen ja sosiaalityöntekijän näkökulmasta sosiaalityön toteuttamisessa ja hallintoasian käsittelyssä sosiaalihuollon asiakasta koskevaa tosiasiallista toimintaa suoritettaessa ja hallintopäätöksiä tehtäessä. Oikeustapausharjoitukset sisältävät perehtymisen säädösmateriaaliin ja erilaisten oikeuslähteiden käyttöön sosiaalilainsäädännön soveltamistilanteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYA1A1 Sosiaalioikeus I   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti.

STYA1A2 Sosiaalioikeus II   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokkonen, Tuomas (toim.) 2011 tai uudempi. Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. Helsinki: Talentum Media Oy.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö