x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori, ympäristöpolitiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Opintojakso esittelee alueellisten poliittisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistöä ja tarjoaa yleiskuvan siitä, miten ympäristöpolitiikka on muodostunut osaksi julkisen vallan toimeenpanopolitiikkaa. opintojakso johdattaa alueelliseen ajattelutapaan sekä ympäristön politisoitumiseen ja tilallisuuteen yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys siitä, miten ?ympäristöhuoli? on vakiintunut yhteiskunnassa, sekä siitä, miten alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee ympäristön politisoitumiseen johtaneet tekijät ja kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän ymmärtää alue- ja ympäristötutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee alan tutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opintojakson virittämän ?tieteellisen mielikuvituksen? avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöön ja alueiden käyttöön liittyviä ongelmia yhteiskunnallisina prosesseina.

Sisältö

Opintojakson ydinaineksen muodostaa alueellisten ja ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen ja ongelmien ratkaisumallien erittely. Opintojakso esittelee alue- ja ympäristötutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Opintojakso luo myös katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luentotentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Verkko- ja monimuoto-opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennolla annetaan lisäksi erillinen pientehtävä. Tentin yhteydessä suoritetaan luentoja tukeva oheiskirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoja tukeva artikkelimuotoinen E-aineisto ilmoitetaan luennon alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu