x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS4 Pro gradu -tutkielma 20–40 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HISS4 Pro gradu -tutkielma 20–40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa koko tutkinto-ohjelman aikana karttuneita tietojaan ja taitojaan. Hän hallitsee tutkimusprosessin itsenäisen läpiviemisen ja pystyy suoriutumaan sen vaatimasta pitkäjänteisestä ongelmanratkaisutyöstä. Opiskelija pystyy muotoilemaan selkeän kysymyksenasettelun, hankkimaan relevantin lähdeaineiston ja sitomaan tutkimuksensa osaksi kotimaista ja kansainvälistä tieteellistä keskustelua. Opiskelija kykenee hyödyntämään tutkimusongelman ratkaisemisessa tarvittavia teoreettisia ja metodologisia välineitä sekä hallitsemaan tieteelliseen esitystavan vaatimukset.

Sisältö

Opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka täyttää tieteellisen historiantutkimuksen kriteerit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tutkielma (80-120 s.)

Lisätietoja 

I Tutkimussuunnitelman hyväksyminen 5 op. Opiskelija tarkentaa tutkielman aiheen, muotoilee tutkimuskysymyksen, kartoittaa tutkielman lähdeaineiston ja relevantin kirjallisuuden sekä hahmottelee tutkielmassa käytettävät teoreettiset ja metodiset välineet.

II Tutkielman johdannon laatiminen 5 op. Opiskelija laatii ensimmäisen version tutkielman johdannoksi. Se sisältää tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen perustelut, tutkimustehtävän täsmentämisen, aikaisemman tutkimuksen analyysin, tutkielman metodiset lähtökohdat ja lähdeaineiston esittelyn.

III Tutkielman käsittelylukujen laatiminen 20 op. Opiskelija laatii graduseminaarissa sovitun aikataulun mukaisesti tutkielmansa käsittelylukuja. Käsittelyluvuissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkielman teoreettisten lähtökohtien ja lähdeaineiston väliseen vuoropuheluun ja tutkielman argumentaatioon.

IV Tutkielman hyväksyminen 10 op. Opiskelija jättää tutkielmansa koko käsikirjoituksen esitarkastukseen ohjaajalleen ja saattaa sen viimeisteltyyn asuun ohjaajan kommenttien pohjalta. Tämän jälkeen opiskelija jättää tutkielmansa hyväksyttäväksi ja suorittaa kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkastettu Turnitin-järjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Syventävien opintojen tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  20 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tutkielma (40-60 s.)

Lisätietoja 

I Tutkimussuunnitelman hyväksyminen 5 op. Opiskelija tarkentaa tutkielman aiheen, muotoilee tutkimuskysymyksen, kartoittaa tutkielman lähdeaineiston ja relevantin kirjallisuuden sekä hahmottelee tutkielmassa käytettävät teoreettiset ja metodiset välineet.

II Tutkielman johdannon laatiminen 5 op. Opiskelija laatii ensimmäisen version tutkielman johdannoksi. Se sisältää tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen perustelut, tutkimustehtävän täsmentämisen, aikaisemman tutkimuksen analyysin, tutkielman metodiset lähtökohdat ja lähdeaineiston esittelyn.

III Tutkielman käsittelylukujen laatiminen 5 op. Opiskelija laatii graduseminaarissa sovitun aikataulun mukaisesti tutkielmansa käsittelylukuja. Käsittelyluvuissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkielman teoreettisten lähtökohtien ja lähdeaineiston väliseen vuoropuheluun ja tutkielman argumentaatioon.

IV Tutkielman hyväksyminen 5 op. Opiskelija jättää tutkielmansa koko käsikirjoituksen esitarkastukseen ohjaajalleen ja saattaa sen viimeisteltyyn asuun ohjaajan kommenttien pohjalta. Tämän jälkeen opiskelija jättää tutkielmansa hyväksyttäväksi ja suorittaa kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkastettu Turnitin-järjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan.

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat laativat pro gradu -tutkielman (40 op). Historiaa valinnaisina opintoina suorittavat muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat laativat pro gradu -tutkielmaa suppeamman syventävien opintojen tutkielman (20 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö