x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa persoonallisuuden psykologian keskeiset teoriat, käsitteet ja tiedonkeruumenetelmät. Hän ymmärtää persoonallisuuden eri käsitteiden välisiä yhteyksiä ja eroja ja osaa kuvata persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena. Opiskelija ymmärtää persoonallisuuden merkityksen yksilön hyvinvoinnille.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, persoonallisuuden piirteitä, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus ja tentti. Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille lisäksi mahdollisuus osallistua opintopiiriin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Metsäpelto & Feldt (toim.) (2009). Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet. PS-kustannus

2. John, Robins & Pervin (toim.) (2008). Handbook of personality. Theory and research (3. painos, osiot I-II: luvut 1-8). Guilford.

1.1.2017 ALKAEN MAHDOLLISTA SUORITTAA KIRJOJEN 1 JA 2 SIJAAN:

3. Haslam (2007). Introduction to personality and intelligence. Sage.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I (avoin yliopisto) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö