x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opintojakso on ensimmäinen ammatillinen kurssi, osana ammatillisten opintojen jatkumoa, ja siten tarkoitettu suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa ennen psykologian syventäviin opintoihin siirtymistä. Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi jaksot PSYA1-PSYA7.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun periaatteet ja erityispiirteet. Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaan ammatillisen alkuhaastattelun sekä analysoida ja arvioida keskustelun rakennetta ja vuorovaikutusta. Hän tuntee psykologisen keskustelun prosessin sekä verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja. Opiskelija osaa reflektoida omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä osa-alueitaan ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan asiakassuhdetta sekä harjoitellaan ammatillista vuorovaikutusta ja haastattelua luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden avulla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, vertaisopiskelu ja tentti. Luennot toteutetaan osaksi yhteistyönä sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan (2012 tai 2013). Clinical interviewing (luvut 1-6 ja 11-15). Wiley 2003.

OHEISKIRJALLISUUS

1. Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.) (2008). Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi.

2. Burgoon, Guerrero & Floyd (2010). Nonverbal communication. Pearson

3. Egan (2002). The skilled helper: A problem-management and opportunity-development approach to helping. Brooks/Cole.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö