x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGM1 Neurologia 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
katso opetusohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGM1 Neurologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata lapsen normaalin neurologisen kehityksen. Opiskelija tuntee yleisimmät neurologiset sairaudet ja osaa soveltaa tätä tietoa logopediseen diagnostiikkaan sekä kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Sisältö

-hermoston anatomia ja fysiologia
-lapsen normaali neurologinen kehitys
-yleisimmät neurologiset häiriöt ja sairaudet:
sikiö- ja vastasyntyneisyyskauden sekä lapsuusiän kognitiivisia, psyykkisiä ja motorisia kehityshäiriöitä aiheuttavat sairaudet ja vammat sekä niiden jälkitilat, aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, dementiat, Parkinsonin tauti, MS-tauti, ALS
-neurologinen diagnostiikka ja kuntoutuksen perusteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Leppäluoto, J. & al. 2008. Anatomia + fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Porvoo: WSOY Oppimateriaalit.

Seikel, A. J., King, D. W., & Drumright, D. G. 2005 tai uudempi. Anatomy and physiology for speech, language, and hearing, 1-29; 435-669. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning.

Sillanpää, M., Herrgård, E., Iivanainen, M., Koivikko, M. & Rantala, H. (toim.). 2004. Lastenneurologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. s. 13-72, 161-268, 450-489, 496-545, 557-567 ja 643-664.

Soinila, S., Kaste, M., Launes, J. & Somer, H. (toim.). 2001 tai uudempi. Neurologia. Helsinki: Duodecim. Soveltuvin osin (sovitaan kurssin yhteydessä).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö