x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA1 Filosofian historia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
FILA1 Filosofian historia 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset filosofiset kysymykset ja lähestymistavat niiden tärkeimpien historiallisten muotoilujen kautta. Keskeisin tavoite on tiedollinen: opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan yleiskuva filosofian tärkeimmistä klassisista kysymyksistä ja menetelmistä. Hän hahmottaa filosofian historiaa tietoa ja tietoisuutta, ideoita, olemista ja totuutta sekä hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kauneutta koskevien kysymysten kautta. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee erilaisia filosofisia lähestymistapoja, esimerkiksi dialektiikkaa, rationalismia ja empirismiä sekä osaa arvioida niitä. Hän ymmärtää alkuperäistekstien merkityksen filosofiassa sekä niiden käyttöön liittyviä erityisongelmia. Opiskelija ymmärtää, että filosofian historian tutkiminen on myös filosofian harjoittamista, ei yksinomaan historiantutkimusta.

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian aikakausista ja keskeisistä suuntauksista (antiikki, keskiaika, uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan eri aikakausien tärkeimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. Opintojaksolla annettavaa yleiskuvaa syvennetään kohdassa FILA3 Klassikot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti kirjatenttinä.
Jos sopivaa opetusta järjestetään, sen voi hyödyntää osittain opintojakson suorittamisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä suoritetaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

a. Korkman, Petter & Yrjönsuuri, Mikko 1998. Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus.
JA
Kenny, Anthony 2008. The Rise of Modern Philosophy: A New History of Western Philosophy, Volume 3. Oxford: Oxford University Press. 

TAI

b. Kenny, Anthony 2007. A New History of Western Philosophy. Oxford: Oxford University Press (pp. 3-780).

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö