x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön ja sosiaalialan eettiset periaatteet ja ammatilliset arvot. Opiskelija ymmärtää omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoi niitä sekä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan että vapaaehtoistyön piirissä olevien asiakkaiden tilanteisiin. Opiskelija kykenee pohtimaan vapaaehtoistyössä esille tulleita asiakkaiden asemaan ja laajemmin sosiaalialaan liittyviä näkymiä suhteessa sosiaalityön eettisiin periaatteisiin keskustellen ja tieteellisen kirjoittamisen keinoja käyttäen.

Sisältö

1. Opiskelija tutustuu auttamistyön arkeen työskentelemällä vapaaehtoistyöntekijänä sosiaalialaan liittyvässä vapaaehtoistyössä tai sosiaalialan matalan kynnyksen palvelupaikassa. Hän kirjaa muistiin havaintojaan ja kokemuksiaan.

2. Opiskelija perehtyy sosiaalityön kansainvälisiin ja kansallisiin eettisiin periaatteisiin ja ammatillisiin arvoihin ja niiden toteutuksen haasteisiin.

3. Opiskelija harjaantuu erilaisten tehtävien avulla tunnistamaan tieteellistä ja ei-tieteellistä tekstiä toisistaan.

4. Opiskelija pohtii ja reflektoi omia henkilökohtaisia arvojaan suhteessa vapaaehtoistyökokemukseensa ja sosiaalialan eettisiin periaatteisiin ja arvoihin. Hän esittää pohdintansa esseenä, joka on laadittu tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, vapaaehtoistyön käytännön jakso ja kurssiin liittyvä tieteelliseen kirjoittamiseen harjaannuttava essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) 2011. Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Arki, arvot, elämä, etiikka.  Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia, ammattieettinen lautakunta 2005. www.talentia.fi.

3. Ethics in Social Work, Statement of Principles. International Federation of Social Workers 2004.

4. Muu opetuksessa osoitettu kirjallisuus

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö