x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP3 Viestinnän etiikka 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee viestinnän eettiset periaatteet ja osaa myös arvioida median ja muiden viestijöiden toimintaa niitä koskevien keskeisten oikeusnormien näkökulmasta. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa toimintaan median ja viestinnän ammateissa ja kriittisenä mediakansalaisena, ymmärtäen oikeudelliset ja eettiset oikeudet ja velvollisuudet niin median tekijänä, kohteena kuin käyttäjänäkin.

Sisältö

Median toimintaa koskevia normatiivisia lähtökohtia etiikasta oikeusnormeihin käsitellään kurssilla historiallisesta, moraalis-filosofisesta sekä tekijyyden ja mediasuhteiden näkökulmista. Kurssi sisältää katsauksen kansainväliseen oikeuteen perustuviin ihmisoikeuksiin sekä sananvapautta, julkisuutta, yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia koskevaan oikeusnormistoon, joita peilataan median itsesääntelyjärjestelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Osallistuminen luento-opetukseen ja luentoessee 3 op. Luentoessee on luentosarjan kuluessa Moodleen kirjoitettava teksti, jossa kommentoidaan kurssin teemoja luentojen ja erikseen osoitettavan lisämateriaalin pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Verkko-opinnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: Osallistuminen luennoille, luentoessee sekä kirjatentti.

Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson kirjatenttinä (ks. oppimateriaalit).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentoesseen yhteydessä käytettävät materiaalit kerrotaan luentosarjalla.

2. Kirjatentti, jos osa opintojaksosta suoritetaan luentona (2 op)

Tentitään (Tenttis-järjestelmässä) kaksi (2) teosta seuraavista:

 1. Fengler, Eberwein, Mazzoleni, Porlezza & Russ-Mohl (eds.): Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age. Peter Lang, 2014.
 2. Nordenstreng: Sananvapaus Suomessa. Tampere University Press 2015.
 3. Nordenstreng (toim.) Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Opetusmoniste verkossa.
 4. Mäntylä: Journalistin etiikka. 2 uudistettu painos. Gaudeamus, 2008.
 5. Tiilikka: Journalistin sananvapaus. WSOYpro, 2008.

3. Muiden kuin tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden ja avoimen yliopiston opiskelijoiden kirjatentti (jos  koko opintojakso suoritetaan kirjatenttinä) (5 op)

Tentitään (Tenttis-järjestelmässä) kaikki seuraavat teokset:

 1. Fengler, Eberwein, Mazzoleni, Porlezza & Russ-Mohl (eds.): Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age. Peter Lang, 2014.
 2. Nordenstreng: Sananvapaus Suomessa. Tampere University Press 2015.
 3. Nordenstreng (toim.) Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Opetusmoniste verkossa.
 4. Mäntylä: Journalistin etiikka. 2 uudistettu painos. Gaudeamus, 2008.
 5. Tiilikka: Journalistin sananvapaus. WSOYpro, 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö