x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tiedotusopin professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilan problematiikan keskeisyyden mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentällä ja tunnistaa tilan näkökulmasta avautuvia tutkimuksellisia aihealueita. Hän hahmottaa tilan, teknologian ja ihmisten toiminnan keskinäissidoksia myös historialliselta kannalta. Opiskelija osaa eritellä ja arvioida teknologioiden roolia eri tilojen ominaispiirteiden sekä tiloissa mahdollisen ja niitä mahdollisesti muokkaavan toiminnan suunnasta.

Sisältö

Opetus tutustuttaa tilan, teknologian ja toiminnan suhteita koskevaan tutkimukseen yli tieteenalarajojen avaten tematiikan mediatutkimuksessa esiin nostamia näkökulmia ja kysymyksiä. Käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa moni- ja jokapaikkaisuus, tilan infrastruktuurit, julkinen/yksityinen, teknologiavälitteiset tilat ja toimijuus, tilalliset rytmit ja kehollisuus, aistit, tila ja teknologiavälitteisyys, media ja tila, julkisen tilan ja toiminnan muodot ja lomittumiset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Lukupiiri

Pohjustava luento-osuus sekä pienryhmäpohjainen työskentely (kuten työpaja, lukupiiri tai lukuseminaari), jossa opintojakson tematiikkaa lähestytään tietyn aihealueen suunnasta hyödyntäen teemaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta ja soveltaen erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Teemoista tarkemmin ks. http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/JOVA6_teemat.html

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Kaksi kirjaesseetä seuraavasti:
Essee 1: jompikumpi seuraavista kahdesta teoksesta: Slack & Wise: Culture + technology. A primer (2005 tai 2014); Kitchin & Dodge: Code/Space. Software and everyday life. (2011)
Essee 2: Opiskelija ehdottaa teosta joltakin erotetuista teema-alueista.

Lisätietoja

Opintojakso kytkeytyy Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Tiede ja teknologia -teemakokonaisuuteen, ks. https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=10436&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2015

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö