x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVS6 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVS6 Pro gradu -tutkielma 40 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee itsenäisen tieteellisen työskentelyn perusteet eri vaiheineen ja on perehtynyt hyvään tieteelliseen käytäntöön. Hän kykenee muotoilemaan tutkimusongelman siihen liittyvine tutkimuskysymyksineen, kontekstoimaan tutkimusongelman yhteiskunnallisesti ja teoreettisesti sekä suhteuttamaan sen relevanttiin aiempaan tutkimukseen. Opiskelija osaa rakentaa tutkimusasetelman ja toteuttaa sen johdonmukaisesti hyödyntämällä soveltuvia teoreettisia ja empiirisiä välineitä.

Sisältö

Pro gradu tutkielman suoritus jakautuu neljään osaan.
Opintosuorituksen kustakin osasta kirjaa työn ohjaaja.

1. Tutkielmaopinnot I (10 op)
Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja aineiston kokoaminen on aloitettu. Alustavaa tutkielmatekstiä voi olla kirjoitettuna esim. 6000 sanaa.

2. Tutkielmaopinnot II (10 op)
Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat tarkentuneet. Mahdollinen aineiston kerääminen on edistynyt ja aineiston analyysista on kirjoitettu ensimmäisiä tulkintoja. Alustavaa tutkielmatekstiä on kirjoitettuna noin 12 000 sanaa.

3. Tutkielmaopinnot III (10 op)
Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä varten.

4. Tutkielmaopinnot IV (10 op)
Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistetty plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan.

Toteutustavat

Pro gradu -työn tekeminen nivoutuu työskentelyyn seminaarissa. Opiskelijaa tuetaan myös yksilöllisellä ohjauksella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö