x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVVJS3 Video ja multimedia 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt verkkovideoiden ja multimedian erilaisiin genreihin. Hän hallitsee journalististen verkkovideoiden kerronnan ja tekemisen perusteet sekä niissä tarvittavat ohjelmistot.

Sisältö

Kurssilla syvennetyään liikkuvan kuvan ja multimedian käyttöön ja tekemiseen verkko- ja mobiilijulkaisuissa. Kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa journalistisen multimedian annetusta aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 60 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Luentoja verkkovideoiden ja multimedian dramaturgiasta ja kuvajournalistisesta käytöstä. Journalistisen multimediatyön tuotanto kurssilla annettavasta teemasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Luentoja verkkovideoiden ja multimedian dramaturgiasta ja kuvajournalistisesta käytöstä. Journalistisen multimediatyön tuotanto kurssilla annettavasta teemasta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille ja pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kobre, Kenneth (2012): Videojournalism: Multimedia Storytelling (soveltuvin osin)

Nichols, Bill (2001): Introduction to documentary (soveltuvin osin)

Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö