x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVVJS2 Verkkojulkaiseminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erilaisiin verkkojulkaisemisen tapoihin. Hän hallitsee blogi-alustalla toimivan verkkojulkaisun suunnittelun ja ylläpidon perusteet.

Sisältö

Kurssilla syvennytään blogi-alustalla toimivan verkkojulkaisun suunnitteluun ja ilmaisutapoihin. Kurssilla kehitetään ja ylläpidetään yhtä tai useampaa CMT:n verkkojulkaisua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 60 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Luentoja verkkojulkaisujen suunnittelusta ja kuvajournalistisesta käytöstä. Julkaisun suunnittelua ja ylläpitoa yksin ja pienryhmissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Luentoja verkkojulkaisujen suunnittelusta ja kuvajournalistisesta käytöstä. Julkaisun suunnittelua ja ylläpitoa yksin ja pienryhmissä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille ja pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nielsen ja Loranger; Prioritizing Web usability (soveltuvin osin)

Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa muuta kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö