x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tiedotusopin professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa viestintä- ja mediatutkimuksen keskeisiä suuntauksia toisiinsa niiden avainkysymysten, käsitemäärittelyjen ja taustaoletusten kannalta. Opiskelija tunnistaa niin suuntauksille erityisiä ja niitä yhdistäviä kuin tieteenalarajat ylittäviä tematiikkoja sekä pystyy muotoilemaan näitä koskevia tutkimusongelmia. Hän ymmärtää käsitteellisen ajattelun ja teoriahistorian tuntemisen tärkeyden.

Sisältö

Tutkimuskentän kehitys ja nykytutkimuksen haasteet teorialähtökohtien ja tutkimuspoliittisten sitoumusten kannalta. Käsitteellistäminen, avainkäsitteet, tutkimussuuntauksille erityiset ja niitä yhdistävät tematiikat. Viestintä- ja mediatutkimuksen erityisyyden, monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden kysymykset. Tutustuminen eri lähestymistapoja edustaviin tutkijoihin ja tutkimushankkeisiin. Klassikot ja nykytutkimus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lukupiiri  Harjoitustyö(t)  5 op
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Kahdesta klassikkoteoksesta (=5 op). HUOM! Essee koskee opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet JOVTS1:n osittain ja /tai joilta puuttuu opintojakson kokonaisuudesta osa.

Suoritusvaihtoehto 1:
Luentokurssi (5 op), jonka yhteydessä ennakko- ja tuntitehtäviä opettajan osoittamaa kirjallisuutta hyödyntäen; yksilöllinen väliessee erillisen tehtävänannon pohjalta, mahdollinen lisäkirjallisuus.

Lukupiirityöskentely (5 op), jossa paneudutaan sekä klassikko- että uudempaan tutkimukseen pienryhmässä työskennellen. Opetukseen voi sisältyä myös muita suoritusmuotoja. Lukupiirimuistiot ja yhteinen ryhmäesitys. Yksilöllinen loppuessee.

Suoritusvaihtoehto 2:
Esseesuorituksessa vastuuopettajan kanssa sovittava essee kahdesta klassikkoteoksesta (= 5op). Ks. kirjallisuus/oppimateriaali.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritustavassa 2 valittaviin teoksiin voivat lukeuta muun muassa:

Lippmann: Public opinion. 1922
Dewey:Julkinen toiminta ja sen ongelmat. 1927/2006
Mead: Mind, self and society. 1934
Park: On social control and collective behavior. 1967
Arendt: Vita Activa. Ihmisenä olemisen ehdot. 1958/2002
Habermas: Julkisuuden rakennemuutos. 1962/2004
Goffman: Behavior in public places. 1963
McLuhan: Ihmisen uudet ulottuvuudet. 1964/1984
de Lauretis: Technologies of gender. 1987
Carey: Communication as culture. 1989
Hall: Kulttuurin ja politiikan murroksia. 1992
Latour: Reassembling the social 2005

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö