x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP4 Media maailmassa 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Mediakulttuurin yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee median kehitystä historiallisesta näkökulmasta ja sen merkityksiä eri konteksteissa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti eri mediamuotojen ja mediateknologisen kehityksen vaikutuksia yhteiskunnassa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään median ja yhteiskunnan yhteen kietoutunutta, globaalia kehitystä. Tarkastelun kohteena on se, kuinka media on muokannut yhteiskuntaa kautta aikojen ja kuinka erityisesti mediateknologinen kehitys on vaikuttanut median merkitykseen eri konteksteissa. Median ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan niin sosiaalisesta, poliittisesta kuin kulttuurisestakin näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Kurssi suoritetaan verkkokurssina (20 t), jossa opiskelija tekee itsenäisesti sekä pienryhmissä tehtäviä tutkimuskirjallisuuden ja audiovisuaalisten esimerkkien pohjalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkokurssilla suoritetaan seuraava kirjallisuus:

Ullamaija Kivikuru ja Jukka Pietiläinen (toim.): Maailman media. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014.

Jaakko Suominen, Sari Östman, Petri Saarikoski, Riikka Turtiainen: Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Sari Elfving & Mari Pajala (toim.): Tele-visioita. Mediakulttuurin muuttuvat muodot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2011.

Muusta oheiskirjallisuudesta sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö