x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS5 Vuorovaikutus organisaatioissa 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja analysoida, miten vuorovaikutus rakentaa organisaatioita ja miten viestintä kytkeytyy eri tavoin organisaatioiden toimintaan. Hän ymmärtää, mitä yhteyttä organisaation ja sen jäsenten viestinnällä on työyhteisön toiminnan laatuun ja tuloksiin. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja tulkita, mitä erityispiirteitä sisältyy työelämän erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä kasvokkaisessa että medioidussa viestinnässä. Opiskelija ymmärtää myös millainen ulottuvuus viestintä on asiantuntijuudessa ja ammattiosaamisessa.

Sisältö

Luentojen ja oppimistehtävien avulla perehdytään organisaatioiden viestinnällistymiseen, viestinnän funktioihin työyhteisössä, ammatillisen vuorovaikutuksen luonteeseen ja viestintäosaamiseen erilaisissa ammatillisissa käytänteissä niin kasvokkaisessa kuin medioidussa viestinnässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovitulla tavalla tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

  1. Miller: Organizational communication: approaches and processes. 4th ed. Thomson/Wadsworth, 2012.
  2. Waddington (eds.): Share This: The social media handbook for PR professionals. CIPR, Wiley, 2012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö