x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEATS4 Opinnäyte 40 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Professori Pauliina Hulkko

Yleiskuvaus

Teatteritaiteen maisterin tutkinnon opinnäyte koostuu taiteellisesta työstä ja siihen elimellisesti liittyvästä reflektiivisestä osasta, jossa opiskelija tarkastelee työskentelyään ja ajatteluaan itse valitsemiensa ilmiöiden tai näkökulmien kautta. Opinnäytteen taiteellinen osa voi toteutua myös ammattiharjoitteluna tai omana taiteellisena projektina. Taiteellisen ja reflektiivisen osan yhteislaajuus on 40 op, ja osien suhde voi vaihdella välillä 10–30 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa ilmiölähtöistä näyttelijän ajattelua taiteellisessa ja kirjallisessa työskentelyssä
- osaa analysoida omaa osuuttaan esityksessä näyttelijäntaiteen, tekniikan, etiikan sekä esityksen sisällön ja merkityksen kautta
- osaa kirjoittaa näyttelijäntaiteesta ja omasta näyttelijyydestään omaäänisesti ja monipuolisesti
- osaa käyttää luovasti omaan ajatteluunsa ja valitsemaansa ilmiöön soveltuvaa alan käsitteistöä ja sanastoa
- hallitsee akateemiset viittauskäytännöt
- osaa jäsennellä työtään taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta
- osaa argumentoida tutkimusaihettaan suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö

Opinnäytteen taiteellinen osa voi olla esiintyminen taiteellisessa produktiossa tai muu näyttelijäntaiteen toteutuma. Reflektiivisen osan tulee tarjota näkökulmia taiteelliseen työhön ja avata opiskelijan taiteellista ajattelua suhteessa siihen. Opinnäytteeseen sisältyy osallistuminen opinnäyteseminaariin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opinnäyteseminaariin, oman työn esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Taiteellinen työ ja reflektoiva osa  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Opintoihin sisältyy tiedonhankintataitojen opintoja 2 t sekä kypsyysnäyte

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö