x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: Hoitotieteen / kansanterveystieteen aineopintojen loppuvaiheessa. Pakolliset edeltävät opinnot: - Hoitotieteessä: TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä tai TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä - Kansanterveystieteessä: TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät. Edeltävänä tai yhtäaikaisesti suoritettavat opinnot: Hoitotieteessä: TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen ja opinnäytteen jälkeen opiskelija
- kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita
- kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen
- osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen
- pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta
- osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan
- hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen taidon
- osaa arvioida omaa oppimistaan.

Sisältö

- tutustuminen yksikön tutkimukseen
- katsauksen suunnittelu
- kirjallisuushaun toteuttaminen
- tutkimusten laadun arviointi
- kirjallisuuden analysoiminen
- tieteellisen tutkielman laatiminen
- tieteellisen tutkielman esittäminen
- toisten opiskelijoiden töiden opponointi
- kypsyysnäyte

Toteutustavat

Hoitotiede: alkuinfo 4 h (pakollinen), seminaarit 15 h, kandikonferenssi 16 h.
Kansanterveystiede: Luento-opetus 5 h, harjoituksia 5 h, seminaarit 8 h, kandikonferenssi 4 h.

Tutkielman lisäksi opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen 4 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Aktiivinen seminaarityöskentelyyn osallistuminen, kirjallisuuskatsauksen laatiminen ja sen esittely ja vertaisarviointi seminaarissa sekä kypsyysnäytteen hyväksytysti suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5. Tutkielman arviointikriteerit ovat yksikön sivuilla. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kandidaatin tutkielmasta annettu arvosana otetaan huomioon aineopintojen opintokokonaisuuden arvosanaa annettaessa samalla tavalla kuin muiden aineopintojaksojen arvosanat.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

The Joanna Briggs Institute. 2014. Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual.

Ayeyard H. 2010. Doing a Literature Review in Health and Social Care. Elektroninen aineisto: A Practical Guide. 2 nd. Ed. Maidenhead: MCGraw-Hill/Open University Press.

Bettany-Saltikov J. 2012. How to do a systematic literature review in nursing. A step-by-step guide. Mc Graw-Hill International.

Järvinen P. 2008. On Developing and Evaluating of the Literature review. Elektroninen aineisto. Tampere: Department of Computer Sciences. University of Tampere.

Hoitotyön suositukset-sivusto.

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita. 19. painos, Tammi.

Peat J., Elliot E., Baur L. and Keena V. 2002. Scientific Writing – Easy when you know how. BMJ Books.

Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojaksoon kuuluu kirjaston järjestämä Systemaattinen tiedonhankinta, 4 h ja "Refworks-viitteidenhallintaohjelma, 2 h". Kurssien jälkeen opiskelija osaa tehokkaasti hakea tietoa oman alansa keskeisistä tiedonlähteistä, soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa sekä käyttää viitteidenhallintaohjelmaa.

Opetuksen suunnitellut ajankohdat ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö