x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Kansanterveystieteen opiskelijoille: Kansanterveystieteen perusopinnot. Suositeltavat edeltävät opinnot: Kansanterveystieteen opiskelijoille: pääosa aineopinnoista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen periaatteet
- tuntee terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa, eri ikäryhmissä ja yhteisöissä

Sisältö

- jakso sisältää terveyden edistämisen periaatteet ja historiallisen kehityksen sekä toteuttamistapoja eri ikävaiheissa ja yhteisöissä (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet, mielenterveys)

Toteutustavat

Teemapäivät max 40 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso sisältää viisi teemapäivää, joihin osallistuminen on pakollista.
Kansanterveystieteen opiskelijat tenttivät teemapäivien sisällön opintojakson TERKANA5 yhteydessä.

Hoitotieteen opiskelijat tekevät teemapäivistä oppimispäiväkirjan erillisen ohjeen mukaan.


Hoitotieteen suorituksista vastaa hoitotieteen vastuuopettaja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava kaikkiin teemapäiviin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hoitotieteen opiskelijoille vaihtoehtoiseen suoritustapaan liittyvä tenttikirjallisuus:

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

Lisätietoja

Kansanterveystieteen ja hoitotieteen opiskelijoille opintojakso tarjolla joka toinen vuosi. Opetuksen suunnitellut ajankohdat parittomat vuodet.
Hoitotieteen opiskelijoille vaihtoehtoisena suoritustapana sähköinen tentti, periodi 3.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö