x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet
- osaa soveltaa kurssilla opetettuja tilastomenetelmiä tutkimusaineiston analysoinnissa
- osaa toteuttaa kurssilla esitellyt tilastomenetelmät SPSS-ohjelmiston avulla
- osaa tulkita ja raportoida tilastollisten analyysien tuloksia
- ymmärtää tilastollisen päättelyn vaatimukset ja rajoitteet
- tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen ja metodisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä

Sisältö

- tutkimusprosessin eri vaiheet
- tilastollisen päättelyn ja testaamisen alkeet (t-testit, varianssianalyysi, khiin neliö -testi, epäparametriset testit, luottamusvälit)
- SPSS-tilasto-ohjelman käyttö
- tutkimuksen raportointi, kuviot ja taulukot
- tilastollisen tutkimuksen luotettavuus

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja luentotentti.
Lähiopetusta max 40 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja luentotentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan arvosanalla 1-5. Harjoitustyö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa Lauri. 2010. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2. painos.

Heikkilä Tarja. 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos.

Moore D. (2001 tai uudempi). Statistics: Concepts and controversies.

Moore D., McCabe G., (2005 tai uudempi). Introduction to the practise of statistics.

Burns N. & Grove S. 2011. Understanding nursing research. Building an evidence-based practice.

KVANTIMOTV (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html)

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö