x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyttä ja sairautta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pohtia tämän näkökulman vaikutuksia terveysaiheiden käsittelyyn
- osaa tarkastella terveyttä ja sairautta kokemuksen ja toimijuuden näkökulmasta ja kertoa esimerkkejä tämän näkökulman esiintymisestä keskusteluissa terveydestä, sairaudesta, terveyspalvelujärjestelmästä tai terveyspolitiikasta
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä koskevat teoriat ja niiden kritiikin niin, että kykenee ottamaan ne huomioon esimerkiksi laatiessaan terveyden edistämisohjelmaa tai terveyskäyttäytymistä koskevia tekstejä
- on perehtynyt erilaisin aineistoin ja lähestymistavoin tehtyihin tutkimuksiin terveydestä ja sairaudesta niin, että ymmärtää erilaisten tietolähteiden merkityksen kansanterveyden asiantuntijan työssä
- osaa tarkastella omassa maassaan tapahtuvia, terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita ihmisoikeusnäkökulmasta
- osaa ilmaista sekä tutkimuksiin perustuvia että elämänkatsomukseensa ja –kokemukseensa perustuvia näkemyksiä terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista ja erottaa nämä kaksi argumentointitapaa toisistaan

Sisältö

- terveyden ja sairauden kokemus
- kulttuuri, terveys ja sairaus
- terveyskäyttäytyminen ja sen muuttaminen
- terveys ja toimijuus
- terveys arjen toimintaympäristöissä ja konteksteissa
- terveysriskit: tiedottaminen, kokemus ja arki
- esimerkkejä ihmisoikeuskysymyksistä terveyspalvelujärjestelmässä

Toteutustavat

Lähiopetusta max 30 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjatentti ja oppimispäiväkirja arvioidaan erikseen ja niistä tulee erillinen arvosana rekisteriin. Molemmissa suorituksissa erinomainen arvosana edellyttää opintojaksolla/kirjasta opitun tiedon soveltamista tai yhdistelemistä muualta opittuun tietoon.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

 

Lisätietoja

Opintojakson luento-osuus toteutetaan joka toinen vuosi; maksimiopiskelijamäärä luento-osuudella 45. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kirjallisuuden lukupiirinä muulloin kuin luentojen yhteydessä, hänen on itsenäisesti kerättävä neljän tai kahdeksan henkilön ryhmä ja otettava yhteys opintojakson vastuuopettajaan ohjeiden saamiseksi. Jakso korvaa 2012-15 opetussuunnitelman jakson TERKANA2 ja 2009-2012 opetussuunnitelman jakson KATEA012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö