x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää käsitteiden ja teorian välisen suhteen
- osaa määritellä teorian merkityksen perhehoitotieteessä
- osaa kuvata teorian kehittämisen menetelmät perhehoitotieteessä pääpiirteissään
- tunnistaa perhehoitotieteellisen teorian arvioinnin kriteerit ja osaa hyödyntää niitä teorian arvioinnissa
- osaa hyödyntää perhehoitotieteellisiä teorioita hoitotyössä, sen johtamisessa ja koulutuksessa

Sisältö

- teorian merkitys perhehoitotieteessä
- perhehoitotieteen keskeisiä käsitteitä
- käsitteiden kehittäminen ja teoria
- induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen teorian kehittäminen
- perhehoitotieteellisen teorian arviointi ja hyödyntäminen

Toteutustavat

Lähiopetusta max 35 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aloitusluento (pakollinen). Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Harjoituksissa kirjallinen oppimistehtävä pienryhmissä perhehoitotieteellisten teorioiden hyödyntämisestä.

Luentojen yhteydessä oppimistehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioidaan harjoitusten kirjallinen oppimistehtävä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wright LM & Leahey M. 2012. Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention. FA Davis (384s).
Lauri S & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY (177s).

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan opintojakson aikana).

Oheiskirjallisuus:
Bomar P. (Ed) 2004. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. Saunders (664s).
Friedman MM. 2004. Family nursing: research, theory, and practice. Prentice Hall (714s).

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö