x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata hoitotieteen kehittymisen pääpiirteissään
- osaa määritellä hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä ja mielenkiinnon kohteita

Sisältö

- hoitotieteen kehittyminen
- hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä
- hoitotiede tieteenalana

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tenttikirjallisuus:

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H. ym. 2012. Hoitotiede. 4. painos. WSOY.

Åstedt-Kurki P, Jussila A-L, Koponen L, Lehto P, Maijala H, Paavilainen R & Potinkara H. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY.

Ajankohtaiset perhehoitotieteelliset tutkimusartikkelit.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Sähköinen tentti suomeksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella (tenttipäivät opetusohjelmassa).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö