x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (vaiheet I-IV) 40 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa hoitotieteellisesti mielekkäitä tutkimuskohteita ja osaa suunnitella tutkimusryhmässä toteuttamiskelpoisen ja tieteellisesti perustellun empiirisen tutkimuksen
- hallitsee tutkimussuunnitelman mukaisen aineiston keruun tai valmiin aineiston käytön
- analysoida aineiston sopivilla analyysimenetelmillä
- raportoi tutkimusprosessin hyvää tieteellistä esitystapaa käyttäen
- arvioi kriittisesti toteuttamansa tutkimusprosessin merkitystä, eettisyyttä ja luotettavuutta
- saa valmiuksia tiedeyhteisössä toimimiseen ja palautteen hyödyntämiseen
- esittää perusteltuja ehdotuksia tutkielmansa tulosten käyttöönotolle ja jatkotutkimuksille
- osaa tulkita Turnitin -ohjelman tuottaman raportin
- osaa analysoida aihettaan tiedonhaun kannalta, hakea tietoa monipuolisesti eri tiedonlähteistä ja soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa

Sisältö

- hoitotieteen tutkimusohjelmaan perustuvat tutkimusaiheet
- tutkimussuunnitelman laadinta
- tutkimuksen teoreettiset tai käsitteelliset lähtökohdat, aiheen rajaus, tutkimustehtävät, tutkimusluvat, aineistonkeruumenetelmät, analyysimenetelmät, tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys, tutkimustulosten raportointi ja merkityksen arviointi.
- tutkimusraportin rakenne ja tieteellinen esitystapa.
- kirjaston järjestämän ”Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen” kurssin sisältönä on tieteellisen tiedonhankinnan prosessi, oman tieteenalan tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen ja tärkeimpien tiedonlähteiden päivitys.
- Turnitin -ohjelman käyttö

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pro gradu -tutkielman aloituksen yhteyteen suositellaan aloitettavaksi TERHOI3 laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä ja TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä

Toteutustavat

Graduseminaarityöskentely kahden/kolmen lukukauden ajan tai kunnes pro gradu -tutkielma valmistuu, sisältäen omat esitykset, opponoinnin ja opettajan ohjauksen.

Pro gradu -tutkielma voi olla monografia tai tieteellinen artikkeli. Mikäli tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön esimerkiksi kirjallisuuskatsaus tai muu ohjaajan kanssa erikseen sovittava kirjallinen tekstiosa.

Opintojaksoon kuuluu kirjaston järjestämä ”Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen, 4 h”.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Vaihe I  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe I on suoritettu, kun tutkimussuunnitelma on hyväksytty.

Vaihe II  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe II on suoritettu, kun aineisto on kerätty ja analysoitu sekä alustavat tulokset ovat valmiit.

Vaihe III  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe III on suoritettu, kun tutkimusraportin ensimmäinen kokonainen versio on kirjoitettu (koskee artikkeligradussa sekä artikkelikäsikirjoitusta että täydentävää osaa).

Vaihe IV  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaihe IV on suoritettu, kun pro gradu -tutkielma on valmis ja kypsyysnäyte on hyväksytty.

Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, jos opiskelijan kypsyysnäytteen kieli on tarkastettu jo aiemmin alemmassa korkeakoulututkinnossa.

Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen pro gradu -seminaareihin. Oman tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen esitteleminen seminaareissa. Suunnitellun tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi. Hyväksytyt kypsyysnäyte ja pro gradu -tutkielma.

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antamat ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla:
https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin
-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu kahden opettajan arviointiin. Arviointi kohdistuu sekä tutkimusprosessiin että tutkimusraporttiin. Pro gradu -tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto. Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5, ja siitä annettu arvosana otetaan huomioon syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosanaa annettaessa samalla tavalla kuin muiden syventävien opintojaksojen arvosanat. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hakala J.T. 2009. Uusi graduopas. Gaudeamus.

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita. 19. painos, Tammi.

Kniivilä S., Lindblom-Ylänne S. & Mäntynen A. 2012. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 1. - 2. painos. Sanoma Pro.

Svinhufvud K. 2010. Gradutakuu. 2. painos. Sanoma Pro.

Lisätietoja

Opintojakso alkaa vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö