x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteilijöille 8 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Aineopintojen loppuvaiheessa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet. ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.
- hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta
- pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Sisältö

Terveyden edistämistoimintaa tukevat teoriat ja mallit ja terveyden edistämisen suomalaisia kehityskulkuja.
Intervention mapping- ja PRECEDE-PROCEED -mallit.

Toteutustavat

Opiskelijakonferenssi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyön laadintaan.

Kaksi kirjallista tenttiä. Opiskelijat laativat terveyden edistämisohjelman ryhmissä ja esittävät sen konferenssissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana muodostuu kahden kirjallisen tentin sekä ryhmätyön perusteella. Opintojakso arvioidaan 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs. An intervention mapping approach. Jossey-Bass.  (Myös verkkojulkaisuna).

Nutbeam H., Harris E. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill.

Ståhl T., Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena.  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085430

 

Lisätietoja

Jaksolle voidaan ottaa enintään 40 tutkinto-opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen kansanterveystieteen opiskelijoiden kiintiö on 5 ja terveystiedon opiskelijoiden 5.
Ryhmätöiden aloitus ja ensimmäinen tentti TERA3 -kurssin yhteydessä.

Opetus järjestetään joka toinen vuosi, parittoman vuoden kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö