x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI2 Hoitot. tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja opettamisessa: syventävä projektityö 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville 40–50 op, kasvatustieteen tai hallintotieteiden perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida projektin sekä johtaa projektia yhteistyössä projektiryhmän kanssa
- osaa soveltaa projektissa hoitotieteellistä ja muuta tieteellistä tietoa ja tuottaa johtamisen ja opetuksen kehittämisessä tarvittavaa tietoa
- hallitsee hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot

Sisältö

- projektisuunnitelman laatiminen, projektin toteutus, arvioiminen ja raportointi yhteistyössä projektiorganisaation kanssa

Toteutustavat

Luento-opetus (pakollinen) 4 h, ryhmäseminaarit 20 h, projektiseminaarit 24 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Hyväksytty projektisuunnitelma, projektin toteuttaminen kotimaassa tai ulkomailla, arvioiminen ja raportointi sekä projektin esittäminen seminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Projektityön hyväksytysti suorittaminen edellyttää osallistumista seminaareihin, suunnitellun projektin toteuttamista, projektin systemaattista arviointia ja toteutuneen projektityön huolellista raportointia. Päättöseminaareissa osallistutaan oman opintosuunnan seminaareihin ja lisäksi yhteen toisen opintosuunnan seminaaripäivään. Projektisuunnitelmassa, projektiraportissa ja seminaariesityksessä opiskelija osoittaa oppimistavoitteiden hyvää hallintaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Silfverberg P. 2007. Ideasta projektiksi. Työministeriö, Helsinki. Sähköisessä muodossa luettavissa http://www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/pvopas.pdf.

Paasivaara L, Suhonen M, Nikkilä J. 2008. Innostavat projektit. Suomen sairaanhoitajaliitto. Helsinki.

Ruuska K. 2013. Pidä projekti hallinnassa. 7. painos. Talentum.

Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. 2013. Johda näyttö käyttöön. Fioca (167 s.).

Toikko T, Rantanen T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press, 3. korjattu painos.

Lisätietoja

Kotisivuosoite: Learning2 (jakson alettua).

Opintojakso järjestetään vuosittain. Jakso alkaa kevätlukukaudella ja jatkuu syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö