x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN15 Tilastolliset mallit ja monimuuttujamenetelmät 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tilastollisiin malleihin ja monimuuttujamenetelmiin liittyviä oletuksia ja rajoituksia
- osaa toteuttaa käytännössä kurssilla esiteltyjä malleja ja monimuuttujamentelmiä
- ymmärtää menetelmien tulosten esittelyä tieteellisissä artikkeleissa

Sisältö

- tilastollisten mallien ja monimuuttujamenetelmien perusteita (esimerkiksi varianssianalyysi, lineaarinen regressio, logistinen regressio, faktorianalyysi)
- tilasto-ohjelmiston (esim. SPSS) käyttö
- tieteellisten artikkelien lukeminen ja tulkitseminen

Toteutustavat

Johdanto- ja yhteenvetoluennot, opiskelijoiden pitämät menetelmäesittelyseminaarit, harjoitukset ja harjoitustyö. Lähiopetusta max 40 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, seminaariesitys ja harjoitustyö.

Harjoitustyö sisältää sekä ohjelmistolla tehtävän aineiston analysointityön että seminaarissa pidettävän menetelmäesittelyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyö ja seminaariesitys arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa L. 2010. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2. painos.

Heikkilä T. 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos.

Moore D. (2001 tai uudempi). Statistics : Concepts and controversies

Moore D., McCabe G. (2005 tai uudempi). Introduction to the practice of statistics

Opintojakson aikana ilmoitettavat tieteelliset artikkelit ja muu kirjallinen materiaali.

Lisätietoja

Syyslukukaudella, joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Osa opetuksesta voidaan antaa englannin kielellä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö