x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERMONIA Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Kansanterveystieteessä kuuluu kokonaisuuteen Johtamisopintojen kokonaisuus 30 op; valinnaisia 20 op seuraavista: TERKANP5, TERKANA3, TERKAN10, TERKAN6, TERKANA4, TERKAN4.----------------------------Hoitotieteessä pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopintoja 40?50 op, hallintotieteiden perusopinnot 25 op; suositeltavat edeltävät opinnot: Hallintotieteiden aineopintoja 10 op
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut sekä moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt
- osaa arvioida lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä johtamisessa
- osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan

Sisältö

- lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta
- hyvä henkilöstöpolitiikka
- moniammatillisten työryhmien johtaminen
- henkilöstön työhyvinvointi
- alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa
- johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
- sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Syventävien opintojen loppuvaiheessa.

Toteutustavat

Luennot (19 h), tutoriaaliryhmätyöskentely (20 h) ja päätösseminaari (7 h). Lopputyö tehdään tutorryhmän yhteistuotoksena ja se esitellään päätösseminaarissa.

Opetuksessa sovelletaan ongelmaperusteista oppimista. Opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä tutoriaaliryhmissä ja ryhmien tapaamisten väliaikana. Huom. Opinnot työllistävät huomattavasti enemmän kuin pelkkä lähiopetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 
 • osallistuminen opetukseen, tutoriaalit ja luennot
 • harjoitustyö

tutkinto-opiskelijoille em. seitsemästä oppiaineesta

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
TERHOJ1 ja TERHOJ2  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Hoitotieteen opiskelijat: TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op ja TERHOJ2 Kulttuurien kohtaaminen 2 op.

 

Johdatusluento jakson teemoihin ja orientointi ongelmaperusteiseen oppimiseen (pakollinen). Aktiivinen osallistuminen asiantuntijaluentoihin, tutoriaaliryhmätyöskentelyyn ja päätösseminaariin (pakollinen).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Lopputyö 1-5. Tutoriaalityöskentely vaikuttaa arvosanaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu kansanterveystieteen, hoitotieteen, logopedian, psykologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja kasvatustieteiden opiskelijoille (7 opiskelijaa / oppiaine).

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi (2016, 2018), opintojaksolle otetaan korkeintaan 49 opiskelijaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Johtamisopintojen kokonaisuus (Kansanterveystiede)
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö