x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan, että kansanterveystieteen perusopinnot (pääosin) ja terveystiedon perusteet ovat suoritettuina.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää terveystiedon merkityksen osana laajempaa koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä
- tietää, mikä merkitys yhteisöllisyydellä on oppimistulosten ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää sitä
- osaa määritellä koulukiusaamisen ilmiönä, tietää mahdollisuuksista ennaltaehkäistä sitä ja puuttua siihen ja rohkaistuu toimimaan koulukiusaamisen estämiseksi kouluympäristössä
- tuntee peruskoulun oppimisympäristön turvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät ohjeistukset ja osaa soveltaa niitä
- tuntee nuorten mielenterveyden ongelmien epidemiologiaa ja tietää, miten mielenterveystaitoja opetetaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille
- osaa pohtia puuttumisen etiikkaa

Sisältö

Yhteisöllisyys, monikulttuurisuus ja osallisuus kouluympäristössä
Seksuaalisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen ja käsittely kouluympäristössä
Aggressiivisuus, koulukiusaaminen ja niihin puuttuminen yksilö- ja koulutasolla: ajankohtaisia tutkimustuloksia
Turvallisen oppimisympäristön varmistaminen
Turvallisuuskasvatus osana terveystiedon oppimateriaaleja
Puuttuminen ja puheeksiottaminen: taidot ja eettiset kysymykset

Toteutustavat

Luento-opetus, itsenäinen työskentely, seminaari, harjoitukset. Lähiopetusta max 30 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, seminaariesityksen valmistaminen ja esittäminen, koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus (esim. tentti).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaariesitys arvioidaan hyväksytty/hylätty, tentti tai muu koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus arvioidaan asteikolla (hylätty)1-5. Koko kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suoritus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin oppimisalustalla (Learning2).

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö