x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata terveystieto-oppiaineen monitieteisen tietoperustan, tavoitteet ja peruskäsitteet
- hahmottaa terveysoppimisen ja opettamisen keskeiset lähtökohdat ja erityispiirteet
- tietää terveystietoon liittyviä keskeiset tietolähteet
- hallitsee opetussuunnitelmien perusteet ja ymmärtää niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa
- osaa eritellä nuorten tapoja jäsentää ja tulkita terveyttään erilaisissa toimintaympäristöissä
- on halukas ja kykenee pohtimaan omaa osaamistaan ja oppimistaan.

Sisältö

Terveystieto-oppiaineen lähtökohdat, teoreettinen perusta ja erityispiirteet, terveysosaaminen ja terveystaju, terveystiedon keskeiset sisällöt ja tavoitteet, terveystiedon opetussuunnitelmat.

Toteutustavat

Lähiopetusta max 15 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luento-opetus 15h

Oppimistehtävät verkkotyöskentelynä

Muu itsenäinen työskentely

Ryhmätentti

Luento-opetus, oppimistehtävät kirjallisuuden pohjalta verkossa Moodle-alustalla. Ryhmätentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Peltonen H., Kannas L. (toim.). 2005. Terveystieto tutuksi - ensiapua terveystiedon opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Kannas L., Tyrväinen, H. (toim.). 2005. Virikkeitä terveystiedon opetukseen. Terveystiedon tutkimuskeskuksen julkaisuja. Jyväskylän yliopisto.

Puuronen A. (toim.). 2006. Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö. Nuorisotutkimusverkosto. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Summanen AM. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Opetushallitus, Koulutuksen seurantaraportti 2014:1. Verkkoaineisto (soveltuvin osin)   

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet. Opetushallitus. Verkkoaineisto.

Lukion opetussuunnitelmien perusteet. Opetushallitus. Verkkoaineisto.

Artikkeleita ja muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö