x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOMJ016 Biostatistiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely 5 op
Vastuutaho
Biometria
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Kurssi johdattelee tilastolliseen ajatteluun sekä esittelee tavallisimmat tilastolliset testit ja analyysimenetelmät. Erityistä huomiota kiinnitetään käytännön aineistojen analysointiin sopivalla tietokoneohjelmistolla

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee tilastollisen mallintamisen ja päättelyn peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää tilastotieteen menetelmiä tutkimusaineiston kuvailussa ja analyysissa. Opiskelija ymmärtää tilastollisten menetelmien vaatimukset ja rajoitteet sekä osaa valita sopivan analyysimenetelmän datan käsittelyyn. Hän myös osaa tarkastella muuttujien välisiä riippuvuuksia. Hän osaa analysoida datan tilasto-ohjelmalla sekä tulkita ja raportoida analyysissa saatuja tuloksia.

Sisältö

- havaintoaineisto ja koeasetelma
- deskriptiivinen ja eksploratiivinen tilastotiede
- satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat
- tilastollisen päättelyn perusteet: tilastollinen testaus, luottamusvälit
- otoskoon laskeminen
- yleisimmät koe- ja otanta-asetelmat
- tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio
- tilastollisen ohjelmiston käyttö: SPSS / R

Toteutustavat

Lähiopetusta max 40 h.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Luennot, harjoitukset, välikoe ja harjoitustyö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Uusimmat painokset kirjoista:

Altman D. Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall.

Moore D and Notz W. Statistics: Concepts and Controversies. W.H. Freeman.

Moore D, McGabe G and Craig B. Introduction to the Practice of Statistics. W.H. Freeman.

Scott and Mazhindu. Statistics for Health Care Professionals.

 

Lisätietoja

Kurssi pidetään suomeksi ja englanniksi vuorovuosin. Suomenkielinen toteutus syksyinä 2016 ja 2018, englanninkielinen toteutus syksyinä 2015 ja 2017.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö