x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede 5 op
Vastuutaho
Yleinen kielitiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee sekä strukturalistisen että peirceläisen merkkiteorian peruskäsitteet
- osaa soveltaa semiotiikan peruskäsitteitä kielelliseen, kuvalliseen ja toiminnalliseen aineistoon
- osaa soveltaa kognitiivisen kielitieteen käsitteitä kieliopillisten rakenteiden kuvauksessa.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään inhimillisen kognition ja semioottisen toiminnan näkökulma ihmiskieleen.
Kurssilla käydään läpi Ferdinand de Saussuren ja Charles S. Peircen merkkiteoriat. Opintojaksolla esitellään modernin kognitiivisen kielitieteen lähtökohdat ja menetelmät. Kurssilla tutustutaan myös kognitiivisen kielitieteen historiaan ja eri suuntauksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleisen kielitieteen aineopinnot (Yleinen kielitiede)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö