x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Maija Gerlander
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää puheviestinnän keskeisimmät opetusmenetelmät ja -tilanteet. Hän osaa suunnitella puheviestinnän opetusta eli osaa tutkimukseen perustuen valita tarkoituksenmukaiset opetussisällöt ja oppimista tukevat opetusmenetelmät sekä palaute- ja arviointikäytänteet. Hän ymmärtää puheviestinnän oppimisprosessin opettajan ja oppijan näkökulmista. Hän osaa toimia puheviestinnän opettajana ja reflektoida omaa toimintaansa.

Sisältö

Pienryhmätyöskentelyssä perehdytään puheviestinnän opetusmenetelmiin ja -sisältöihin, palautteeseen ja arviointiin puheviestinnän oppimisessa, opettamisen ja oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, opetusviestintään ja puheviestinnän opettajuuteen. Opintojaksolla tehdään kurssisuunnitelma ja harjoitellaan puheviestinnän opettamista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edeltävinä opintoina suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoilta edellytetään kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva puheviestinnän kurssi ja JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet. Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden ryhmässä etusijalla ovat äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogisiin opintoihin hyväksytyt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Harjoitukset

Suomen kielen sekä kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille on oma harjoitusryhmä. Etusija ryhmään on niillä, joilla on oikeus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Almonkari & Isotalus (toim.): Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? Finn Lectura, 2009.

Fassett & Warren (eds.): The SAGE handbook of communication and instruction. SAGE Publications, 2010.

Hargie (ed.): The Handbook of Communication Skills. Routledge, 2006.

Lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö