x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKA12 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suoritetaan lisäksi seminaariryhmän aiheen mukainen opintojakso yksikön yhteisistä opinnoista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.

Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta.

Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti maisteriopintoja.

Sisältö

Tiedonhankintataitojen syventäminen ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet; tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen, niiden suullinen esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi; seminaarityön työstäminen kandidaatintutkielmaksi; kypsyysnäytteen kirjoittaminen, osallistuminen kandidaattivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari I  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kandidaatintutkielma, kypsyysnäyte Arviointi: Kandidaatintutkielma 1–5. Arviointiperusteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivulla. Kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty

Lisätietoja

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin suuntaavat kirjoittavat kandidaatintutkielmansa saksaksi. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavat kirjoittavat kandidaatintutkielmansa A- tai B-työkielellään. Lisäksi työn alkuun liitetään sivun mittainen suomenkielinen tiivistelmä, ja työn loppuun kieliparin toisella kielellä laadittu kahden sivun mittainen lyhennelmä.

Tarkempi tutkielmaohjeistus löytyy yksikön verkkosivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö